Asbest in Puin

HomeProjectenAsbest in Puin

We geven je hier een kijkje achter de schermen bij vijf 'asbest in puin' projecten.

Aarlanderveen - asbest in puin

In het kader van voorziene herontwikkeling is op locatie een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse sprake is een puinhoudende ophooglaag (verdacht voor asbest). In verband met de bijmenging met puin is een asbest in grond onderzoek (conform NEN 5707) uitgevoerd. Tijdens de veldwerkzaamheden blijkt dat op een deel van het perceel de bijmenging met puin ruimschoots boven de 50% is vastgesteld, waardoor het onderzoek voor dit gedeelte van het perceel is gewijzigd naar een asbest in puin onderzoek (conform NEN 5897).

Bosch en Duin - Nader onderzoek asbest in grond

In het kader van voorziene herontwikkeling is op locatie een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse sprake is van een puinhoudende ophooglaag (verdacht voor asbest). In verband met de bijmenging met puin is een asbest in grond onderzoek (conform NEN 5707) uitgevoerd. Plaatselijk is in één van de inspectiegaten een verontreiniging met asbest vastgesteld. Teneinde de omvang van de verontreiniging met asbest in kaart te brengen is een nader asbest in grond onderzoek uitgevoerd (sleuven gegraven m.b.v. graafmachine).

Doorn - asbest in grond

In het kader van voorziene herontwikkeling (herbouw kippenschuur naar woonruimte) is op locatie een asbestinventarisatie uitgevoerd. Uit de asbestinventarisatie blijkt dat het dak van de kippenschuur is voorzien van sterk verweerde asbesthoudende golfplaten. Afwatering vindt direct op het maaiveld (onverhard) plaats. Doordat de golfplaten sterk verweerd zijn en in verband met het ontbreken van een dakgoot is een asbest in grond onderzoek (conform NEN 5707) uitgevoerd. Teneinde een goed beeld te verkrijgen van de verontreinigingssituatie zijn in afwijking op de norm géén inspectiegaten van 0,3x0,3 m gegraven, maar kleine inspectiesleuven van 0,1x1,0 m loodrecht op de afwateringszone. Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovenste 10 cm van de bodem ter plaatse van de afwateringszone verontreinigd is met asbest (veelal losse vezelbundels).

 

Amsterdam - vooronderzoek asbest in grond

In het kader van funderingsherstel en uitbreiding woning is in de oude binnenstad van Amsterdam een bodemonderzoek (conform NEN 5740) uitgevoerd. Onder de woning is een sterke bijmenging met puin vastgesteld (te relateren aan de oud-stedelijke ophooglaag). Gezien het bouwjaar van de huidige woning (1880) wordt het puin als niet-asbestverdacht beschouwd. Een asbest in grond onderzoek (conform NEN 5707) is niet noodzakelijk.

Schalkwijk - nader onderzoek asbest in puin

Samenvatting van het project

Deze opdracht bestaat uit 160 sonderingen en 10 handboringen, die in twee fasen worden opgedeeld. Omdat de projectlocatie verdacht is voor niet gesprongen explosieven (NGE) zijn eerst alle sondeerpunten vrijgegeven door een senior OCE deskundige van de firma Euroradar; daarna konden wij aan de slag gaan. De opdrachtgever wou graag de vaart erin houden, dus hebben wij groots uitgepakt en de helft van onze units beschikbaar gesteld.

Het resultaat tot nu toe

"Deze opdracht was bijzonder, omdat de bodem tot anderhalve meter verdacht is voor niet gesprongen explosieven (NGE's). De sondeerlocaties moesten dus eerst worden vrijgegeven door de firma Euroradar. Wij hebben daarna in slechts een of anderhalve week 120 tot 130 sonderingen uitgevoerd, met zo'n 5 units. Met zoveel mankracht hebben we in een korte tijd veel werk kunnen verrichten. Uiteindelijk is alles vlekkeloos verlopen. Geen schade, goede timing en geen onvoorziene situaties!".- Roel Kool (Van Dijk uitvoerder van deze opdracht)

Word vervolgd...

De opdracht wordt nog vervolgd, omdat er ook een bos op het perceel staat. Pas als de grond bouwrijp is gemaakt, waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar, wordt Van Dijk weer ingeschakeld. Voor nu kunnen onze specialisten wel al aan de slag met de bodemgegevens.