Bodemonderzoek water
HomeMilieuEcologieNader ecologisch onderzoek (Vleermuis, Huismus, gierzwaluw, etc.)

Nader ecologisch onderzoek

Als uit de Quickscan Wet natuurbescherming blijkt dat er beschermde dier- of plantsoortenworden verwacht binnen of nabij uw planlocatie is nader ecologisch onderzoek noodzakelijk. Daarmee brengen we onder andere in kaart of de geplande (bouw)activiteit of herontwikkeling tot verstoring en/of vernietiging van de beschermde soorten leidt.  

Hoe voeren we nader ecologisch onderzoek uit?

Het nader ecologisch onderzoek wordt altijd soort specifiek uitgevoerd. Voor de meest voorkomende beschermde soorten bestaat er een soortspecifiek onderzoeksprotocol.In dit protocol wordt onder andere de meest optimale onderzoeksperiode beschreven. Denk daarbij aan de kraamperiode of het broedseizoen. Maar ook de tijdstippen, onderzoeksduur en de te gebruiken materialen en instrumenten staan in het protocol genoemd. 

Conclusies nader ecologisch onderzoek

Na het uitvoeren van meerdere onderzoeksrondes komen we tot een rapport, waar onder andere het volgende in staat: 

  • Komt de soort daadwerkelijk voor in het betrokken gebied en hoe en in welke mate maken ze gebruik van de locatie; 
  • Wat is het effect van de sloop- of andere (bouw)werkzaamheden op de voorkomende soort(en);
  • Of door de geplande werkzaamheden de Wet Natuurbescherming wordt overtreden. 
  • Welke voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden om de negatieve gevolgen voor beschermde soorten te voorkomen of te verzachten. Bijvoorbeeld bouwen buiten het broedseizoen of het ophangen van vleermuiskasten.  

Wat als blijkt dat de bouw tot verstoring of vernietiging van de soort leidt?

Wanneer uit de conclusie van het nader ecologisch onderzoek naar voren komt dat de geplande werkzaamheden schadelijke effecten zullen hebben op streng beschermde soorten, overtreedt u de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Daarom moet u een ontheffing van de Wet natuurbescherming aanvragen. Dit hoeft niet wanneer u met voorzorgsmaatregelen alle negatieve effecten kunt voorkomen.Wel moet u zich dan houden aan de zorgplicht, het verantwoord omgaan met de omgeving. 

Ontheffing Wet natuurbescherming

Bij van Dijk vragen we voor u bij de desbetreffende provincie een ontheffing Wet natuurbescherming aan. Deze aanvraag bestaat onder andere uit het opstellen van een activiteitenplan. Verstoring of vernietiging van de soort mag alleen wanneer u een ontheffing van de Wet natuurbescherming heeft gekregen.  Ontheffing voor een project kan alleen worden aangevraagd bij een provincie indien: 

  • Er geen alternatieve oplossingen voor handen zijn waardoor schade aan de genoemde soorten wordt voorkomen; 
  • Reden van groot openbaar belang in het spel is; 
  • Er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort(en).  

Vraag vrijblijvend een offerte op voor een Nader Ecologisch Onderzoek

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we even telefonisch contact met u op.