Aanvragen ontheffing Wet natuurbescherming 

HomeMilieuEcologieAanvraag ontheffing

Ontheffing aanvragen

Wanneer uit het nader ecologisch onderzoek naar voren is gekomen dat de geplande sloop- of andere (bouw)werkzaamheden negatieve effecten hebben op beschermde soorten, kunnen wij voorueen ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen. Pas als u deze ontheffing heeft gekregen, mogen de werkzaamheden op de planlocatie doorgaan.  

Wanneer wordt een ontheffing verleend?

 Een ontheffing van de Wet natuurbescherming wordt alleen afgegeven als aan bepaalde voorwaarden (artikel 3.8; lid 5) wordt voldaan. Die voorwaarden gaan over de volgende drie punten: 

  • Alternatieven: er zijn geen andere alternatieven mogelijk voor uw werkzaamheden. Denk aan renoveren i.p.v. sloop en nieuwbouw of bouwen op een andere locatie. 
  • Het belang van de geplande werkzaamheden. Bijvoorbeeld de sloop is gunstig voor de volksgezondheid of het verbreden van een dijk is van belang voor de openbare veiligheid. Maar dit geldt ook wanneer uw werkzaamheden ter bescherming van flora en fauna dienen. 
  • Instandhouding aanwezige soorten: uw werkzaamheden mogen er niet voor zorgen dat de aanwezige soorten in gevaar komen.  

Waaruit bestaat de aanvraag van een ontheffing?

Voor het aanvragen van de ontheffing stellen wij een activiteitenplan op. Deze dienen wij in bij de desbetreffende provincie. In het activiteitenplan staat onder andere: 

  • Een beschrijving van de (bouw)werkzaamheden of de herontwikkeling en de planlocatie; 
  • De resultaten van de quickscan Wet natuurbescherming en van het nader ecologisch onderzoek; 
  • Een effectenanalyse, waarin het effect van de werkzaamheden op de beschermde soort wordt beschreven; 
  • Een toetsing aan de voorwaarden voor het krijgen van de ontheffing;
  • Een beschrijving van maatregelen om de negatieve effecten te minimaliseren;
  • Een planning waarin onder andere het uitvoeren van de maatregelen staat beschreven. Indien mogelijk wordt hierin gebruikt gemaakt van de minst kwetsbare periode van de soort, bijvoorbeeld buiten het broedseizoen.  

Mitigerende en compenserende maatregelen

In de beschrijving van maatregelen nemen we zowel mitigerende (tijdelijke) als compenserende (permanente) maatregelen op. Bij mitigerende maatregelen gaat het bijvoorbeeld om het ophangen van vleermuiskasten.Decompenserende maatregelen gaan bijvoorbeeld om het realiseren van vleermuisinbouwsystemen in detoekomstigenieuwbouw. 

Ecologische begeleiding na ontheffing Wet natuurbescherming

Als u een ontheffing Wet natuurbescherming krijgt, moet voorafgaand aan de werkzaamheden een ecologisch werkprotocol worden opgesteld. Daarin worden de in het activiteitenplan opgestelde en door het bevoegd gezag goedgekeurde maatregelen opgenomen die een soort naar beste kunnen zullen beschermen. Onze deskundige ecologen geven u op locatie aanwijzingen voor het ecologisch verantwoord realiseren van die maatregelen. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we even telefonisch contact met u op.