Oog voor natuur, focus op uw einddoel.

HomeMilieuEcologieQuickscan Wet Natuurbescherming

Wat is een Quickscan Wet natuurbescherming?

Om een voorspoedig verloop van uw project te bevorderen, is het van belang om in een vroeg stadium de eventuele aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren te ontdekken in een plangebied. In Nederland is in de Wet Natuurbescherming de bescherming van planten en dieren beschreven. 

Bij van Dijk Geotechniek en milieu zijn we dankzij onze ervaring en specialisatie in staat u van een compleet en nauwkeurig advies te voorzien. Dit advies heeft betrekking op de in Nederland voorkomende flora en fauna en beschermde gebieden. Voorkom vertraging van uw project door al in een vroeg stadium de Quickscan Wet natuurbescherming uit te voeren.

Hoe werkt de Quickscan Wet natuurbescherming?

Onze quickscan is een oriënterend onderzoek dat bestaat uit literatuur- en veldonderzoek. Middels dit onderzoek wordt bepaald of er streng beschermde flora en fauna en natuurgebieden verwacht worden dan wel voorkomen binnen en/of nabij het plangebied. Daarnaast wordt bekeken of deze soorten en/of gebieden negatieve effecten kunnen ondervinden van de voorgenomen herontwikkeling.

Wanneer is er geen bezwaar tegen het uitvoeren van de ruimtelijke ontwikkeling? Als blijkt dat er geen streng beschermde soorten op of nabij de planlocatie worden verwacht/voorkomen of dat een kleine aanpassing in het plan voldoende is om negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen. Wanneer dit wel het geval is, dan is een soortgericht onderzoek nodig.

Wanneer de bij de ruimtelijke ontwikkeling vrijkomende stikstof een negatieve invloed kan hebben op een beschermd natuurgebied, dan dient de verwachte stikstofdepositie te worden berekend middels een PAS-berekening. PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof die op 1 juli 2015 in werking is getreden.

Vraag nu een offerte aan!

Soortgericht (vervolg)onderzoek

Het is mogelijk dat uit de quickscan blijkt dat er beschermde soorten in het plangebied kunnen voorkomen. Middels een soortgericht onderzoek dient dan bepaald te worden of de beschermde soorten daadwerkelijk gebruik maken van het plangebied en op welke wijze. Vervolgens kan met behulp van een effectbeoordeling worden bepaald of het nemen van verzachtende en/of compenserende maatregelen voldoende is. Wanneer deze maatregelen niet afdoende zijn, kan er een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming gedaan worden.

De ontheffingsaanvraag kan door ons verzorgd worden en wordt voor een ruimtelijke ontwikkeling aangevraagd bij de betreffende provincie. Het duurt maximaal 20 weken voordat een besluit wordt genomen over de ontheffingsaanvraag.

Stikstofdepositie-onderzoek (PAS-onderzoek)

In onze Natura 2000-gebieden hebben we een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit heeft negatieve gevolgen voor deze gebieden en daarom zijn er in de Natuurbeschermingswet van 1998 maatregelen genomen die gericht zijn op het verlagen van de stikstofniveaus in deze gebieden, ook wel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) genoemd. Voor nieuwe economische activiteiten (of een uitbreiding van bestaande) moet daarom inzichtelijk gemaakt worden wat het effect is van deze activiteiten op het stikstofniveau in deze gebieden.

 

Het inzichtelijk maken van deze waarden doen we door middel van een stikstofdepositie-onderzoek, ook wel een PAS-onderzoek genoemd. We kijken naar mobiele bronnen (zoals woon-werkverkeer) en stationaire bronnen (zoals stookinstallaties), waarbij voor elke bron een onderscheidt gemaakt wordt tussen een ‘gebruiksfase’ (permanent gebruik) en/of een ‘bouwfase’ (tijdelijke werkzaamheden voor bouw en/of sloop).

We toetsen het geheel met de AERIUS Calculator. Als hieruit blijkt dat de stikstofdepositie boven de gestelde drempelwaarden liggen, dan kunnen we aangeven of u een meldings- of vergunningsplicht heeft. De berekening kan worden gebruikt om een eventueel benodigde melding in te dienen of een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming aan te vragen.

Vraag vrijblijvend een offerte op voor uw Quickscan Wet natuurbescherming.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor uw Quickscan Wet natuurbescherming. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we even telefonisch contact met u op.

Contact
Informatie t.b.v. voorstel
Omschrijving of vragen

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.