604 boringen voor de N243

HomeProjecten604 boringen voor de N243

15,4 kilometer aan bodem- en asfaltonderzoek, daar zijn we wel even druk mee. van Dijk geo- en milieutechniek b.v. vestiging Nibbixwoud voert in opdracht van de Provincie Noord-Holland bodemonderzoek uit. Voor het asfaltonderzoek werken we samen met Unihorn b.v. 

Het project

15,4 kilometer aan bodem- en asfaltonderzoek, daar zijn we wel even druk mee. van Dijk geo- en milieutechniek b.v. vestiging Nibbixwoud voert in opdracht van de Provincie Noord-Holland bodemonderzoek uit. Voor het asfaltonderzoek werken we samen met Unihorn b.v. 

Veiligheid voor alles

Wanneer wij langs de weg moeten werken komt er heel wat meer bij veiligheid kijken dan bij veldwerkzaamheden op een braak stuk liggend land. Alle betrokken medewerkers hebben de benodigde trainingen en cursussen gevolgd om veilig langs de weg te mogen werken. Met rijdende afzettingen en verkeersborden wordt het verkeer afgeremd en kunnen onze collega's efficiënt en veilig werken.

Bodemonderzoek

Het bodemonderzoek bestaat uit 604 boringen. We brengen de verschillende bodemlagen in kaart en stellen grondmonster samen zodat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem onderzocht kan worden. Met deze informatie zal een uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van de grond, de te nemen veiligheidsmaatregelen m.b.t. het werken in grond en het mogelijk hergebruik van de grond.

Asfaltonderzoek

Wanneer asfaltwegen worden onderhouden of opgebroken dienen de afvoer/hergebruikmogelijkheden van het vrijkomende asfalt en eventueel ondergelegen funderingslaag te worden bepaald. Van belang hierbij is de hoeveelheid teer in het asfalt, dat door het hoge gehalte aan PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid en het milieu. Hoewel het gebruik van teer in 1995 is verboden, is tot 2001 nog veelvuldig teerhoudend asfaltgranulaat hergebruikt. Derhalve zal voor het vervangen van het asfalt t.p.v. de N243 een asfaltonderzoek worden uitgevoerd conform CROW 210: richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt.