Asfalt hergebruiken of afvoeren? Doe een asfaltonderzoek!

HomeMilieuAsfaltonderzoek (CROW 210)

Asfaltonderzoek

Wanneer asfaltwegen worden onderhouden of opgebroken dienen de afvoer/hergebruikmogelijkheden van het vrijkomende asfalt en eventueel ondergelegen funderingslaag te worden bepaald. Van belang hierbij is de hoeveelheid teer in het asfalt, dat door het hoge gehalte aan PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid en het milieu. Hoewel het gebruik van teer in 1995 is verboden, is tot 2001 nog veelvuldig teerhoudend asfaltgranulaat hergebruikt. 

Van Dijk voert het asfaltonderzoek uit conform CROW 210: richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt. Hierin staat het historisch vooronderzoek, veldwerk en het trekken van de eindconclusie beschreven.

Asbestinventarisatie voordelen
  • Hoogwaardige kwaliteit
  • Scherpe tarieven
  • 40+ jaar ervaring
  • 100% professionals
  • Volledige ontzorging

Stap 1: historisch vooronderzoek asfalt

Door middel van een historisch vooronderzoek proberen we te achterhalen wanneer en met welke dikte en samenstelling het asfalt is aangelegd en wat voor funderingslaag onder het asfalt ligt. In dit onderzoek kunnen we ook bepalen of het asfalt verdacht is als teerhoudend. Als blijkt dat het asfalt na 2001 is aangebracht, dan is vaak geen verder onderzoek meer nodig.

Na het vooronderzoek wordt een veldinspectie uitgevoerd, waarbij het asfalt wordt beoordeeld op de aanwezigheid van bijzondere weggedeelten. Denk hierbij aan bushaltes, reparatievlakken of vluchtstroken. Op basis hiervan stellen wij een boorplan op. 

Stap 2: asfaltboringen

Hoeveel asfaltboringen er plaatsvinden hangt af van de ouderdom van het asfalt. Bij een asfaltverharding die is aangelegd voor 1995 wordt er per 500 m2 minstens twee keer geboord. Een wegvlak groter dan 500 m2 wordt per extra 500 m2 één keer extra onderzocht met een asfaltboring. Afhankelijk van de situatie schatten wij in welke boorintensiteit nodig is.

Indien sprake is van een onderliggende funderingslaag (b.v. puingranulaat of slakken/sintels) zal deze over het algemeen samen met de asfaltkern worden uitgeboord. 

Veruit de meeste boorwerkzaamheden worden uitgevoerd met verkeersmaatregelen volgens de richtlijnen van de CROW. De asfaltkernen worden geboord met een diameter van 100 mm. Wanneer de hele wegconstructie (incl. fundering) in beeld moet worden gebracht, wordt er geboord tot 0,5 meter in de onderliggende bodem.

Stap 3: laboratorium onderzoek

In het laboratorium wordt de opbouw van de asfaltkern gedetailleerd beschreven en wordt een test met PAK-marker uitgevoerd. Bij een 'positief' resultaat van de PAK-marker ligt het PAK-gehalte boven de 250 mg/kg en is het asfalt te teerhoudend. In het geval van een 'negatief' resultaat worden een aantal PAK-analyses (DLC of HPLC) uitgevoerd. De hoeveelheid aan analyse wordt conform de CROW 210 afgestemd op de hoeveel asfalt dat er verwijderd wordt.

In het kader van de afvoer en de mogelijkheden tot hergebruik van de eventueel aanwezige funderingslaag kan het betrokken funderingsmateriaal worden onderzocht op de samenstellingswaarden (PAK, minerale olie en PCB), de uitloging van zware metalen en asbest.  

Conclusie: afvoeren of hergebruiken

De uitkomst van de PAK-analyse wordt getoetst aan de samenstellingswaarde voor PAK-totaal (75 mg/kg). Asfalt met een teergehalte lager dan de samenstellingswaarde komt in aanmerking voor zowel de asfaltcentrale (warm hergebruik), als verwerking in een halfverharding/wegfundering (ongebonden koud hergebruik) of in een betonnen fundering (gebonden koud hergebruik).

Indien het materiaal opnieuw wordt toegepast moet het voldoen aan de wettelijk gestelde eisen van het Bouwstoffenbesluit. Teerhoudend asfalt (met een gehalte boven de 75 mg/kg) dient als teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) afgevoerd te worden naar een vergunde inrichting voor teerhoudend materiaal.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor uw asfaltonderzoek.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor uw asfaltonderzoek. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

Contact
Informatie t.b.v. het voorstel
Omschrijving en vragen