Baggeren of dempen? Doe een onderzoek!

HomeMilieuBodemonderzoekWaterbodemonderzoek (NEN 5720)

Waterbodemonderzoek

Bladeren van bomen, ontlasting van vogels en vissen, het afsterven van waterplanten en andere invloeden leiden tot slib in wateren. Om een goede doorgang van het water te garanderen, is het belangrijk om regelmatig te baggeren. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden moet de milieuhygiënische kwaliteit van het slib worden bepaald, om te bepalen of het slib hergebruikt of afgevoerd moet worden. Voor een nauwkeurige analyse van het slib is een waterbodemonderzoek nodig. Van Dijk Geotechniek en milieu b.v. kan dit bodemonderzoek conform alle geldende normen (NEN 5720, NTA 5727, BRL 2000 protocol 2003) voor u verzorgen. Op deze pagina leest u alles over het waterbodem onderzoek.

Stap 1: inspanning bepalen waterbodemonderzoek

Voorafgaand aan het waterbodemonderzoek is een gedegen historisch vooronderzoek noodzakelijk. Hierbij verzamelen we informatie over het historisch, huidig en toekomstig gebruik van de onderzoeklocatie. Voorbeelden van huidig gebruik zijn bijvoorbeeld een jachthaven, strand, zandwinning, kribvak en overige watergangen (sloten). Hierbij maken we onderscheid tussen lintvormig en niet-lintvormig. Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen we de onderzoeksinspanning van het waterbodemonderzoek bepalen.

Stap 2: analyse waterbodem en monstername

Als referentiekader voor het waterbodemonderzoek meten we eerst de positie van het waterpeil, de waterkolom, de te baggeren laag en de onderliggende waterbodem ten opzichte van NAP. Hierbij leggen we ook de x-en y coördinaten van de locatie vast.

Vervolgens nemen we de slib/waterbodem monsters. Hierbij maken we gebruik van diverse monsternemingsapparatuur, zoals een Multi sampler / zuigerboor en/of slibhapper. De monsternemer bepaalt hiermee de samenstelling, dikte en opbouw van de sliblaag en de samenstelling van de onderliggende waterbodem. Monstername en andere veldwerkzaamheden voeren wij altijd uit conform de richtlijn BRL 2000, protocol 2003.

Zijn we klaar met het waterbodemonderzoek? Dan verwerken we de verzamelde gegevens in een veldwerkcomputer, waarna we de data visueel maken middels een boorprofiel. Op basis van de veldwerkgegevens, het boorprofiel en de genomen monsters stelt de projectleider een mengschema op. Op het moment dat de mengmonsters klaar zijn, sturen wij deze naar het laboratorium om te laten onderzoeken.

Stap 3: bepalen hergebruik of afvoer slib

Na het laboratoriumonderzoek krijgen wij de analyseresultaten binnen. Aan de hand hiervan bepalen we de hergebruiks- en/of afvoermogelijkheden van het slib. De slibanalyse kan twee uitkomsten hebben:

Vrij toepasbaar
Dit betekent dat het slib kan worden toegepast op landbodem of in zoet oppervlaktewater. Het wordt dus hergebruikt.

Niet vrij toepasbaar
Als het slib niet in aanmerking komt voor hergebruik, zal het worden afgevoerd naar een slibdepot.

Een intensief onderzoek zoals hierboven omschreven is niet altijd noodzakelijk. Denk hierbij aan eigendomsoverdracht van een perceel met watergang, en/of bij het dempen van een watergang. In dergelijke gevallen is een indicatief slibonderzoek meestal voldoende. Neem voor maatwerk contact met ons op.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor uw waterbodemonderzoek.

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel voor uw waterbodemonderzoek. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op.

Contact
Informatie t.b.v. het voorstel

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.