Monitoring grondwaterstand: geohydrologisch advies voor bouwprojecten

Monitoring van de Grondwaterstand

Bij het monitoren van de grondwaterstand wordt er gekeken of er periodieke afwijkingen te vinden zijn in het grondwaterpeil. Hiermee stellen we vast wanneer en waarom er sprake kan zijn van grondwateroverlast, bijvoorbeeld als er bouwplannen zijn voor een stuk grond of als een grondwatermeetnet wordt aangelegd. Onze geotechnici monitoren 24/7 de grondwaterstanden voor diverse bouwprojecten waar wij voor adviseren. Deze grondwatermetingen leveren ons enorm veel waardevolle informatie op:

  1. Nauwkeurige grondwaterstand op een onderzoekslocatie, om op basis hiervan passend advies te kunnen geven over bouwputten of bemaling.
  2. Inzicht in mogelijke variatie in de grondwaterstand, veroorzaakt door seizoensfluctuatie en getijden (meetperiode minimaal een halfjaar, natte en droge periode).
  3. Inzicht in grondwaterpeil tijdens bemalingen, waardoor dit proces zo nodig kan worden bijgestuurd.

Geohydrologisch advies bij een kelder of ander bouwproject

Wanneer je een kelder wilt aanleggen is de grondwaterstand een belangrijk aandachtspunt. Want is de grondwaterstand te hoog, dan wordt de kelder omhoog gedrukt. Zo hebben wij bij een project voor een van onze klanten geadviseerd de kelder hoger aan te leggen dan volgens het oorspronkelijke bouwplan, voor voldoende drooglegging. Om ervoor te zorgen dat de opwaartse druk van het grondwater op de kelder niet te groot wordt, moet de kracht op de funderingspalen goed berekend worden. Hiervoor bepalen we de gemiddeld hoog en laagste grondwaterstanden (GHG/GLG). Op basis van die data kunnen wij een degelijk geohydrologisch advies uitbrengen voor onze bouwprojecten.

Nieuwbouwproject?

Bij nieuwbouw komt veel kijken, naast de monitoring van de grondwaterstand bieden we ook anderen diensten die je nodig kunt hebben tijdens de start van je project.

Preventieve grondwatermonitoring: voorkomen van wateroverlast

Niet alleen voor bouwprojecten is dit relevante data, maar ook voor preventieve doeleinden. Zeker wanneer in het verleden overstromingen hebben plaatsgevonden, is het belangrijk om deze situaties in de toekomst te voorkomen en om waar nodig te zorgen voor voldoende afwateringsmogelijkheden. Wanneer er bijvoorbeeld op een onderzoekslocatie regelmatig wateroverlast is door een hoge grondwaterstand, kunnen wij aan de hand van KNMI-data en onze meetgegevens over de grondwaterstand advies geven over te treffen voorzorgsmaatregelen. Denk aan het aanleggen van een wadi of het bouwen van infiltratiekoffers.

Hoe vormen wij een geohydrologisch advies?

Bij een geohydrologisch onderzoek plaatsen we peilbuizen in de bodem om op diverse plaatsen de grondwaterstand te meten. De diepte varieert tussen 1 meter en tientallen meters. Vervolgens analyseren we deze resultaten met behulp van geo-analytische software, door middel van een tijdsreeksanalyse. Op basis hiervan doen we toekomstvoorspellingen over de grondwaterstand en brengt onze geotechnisch adviseur een geohydrologisch advies uit.

Wij gaan hierbij als volgt te werk:

  1. Verzamelen van bestaande gegevens over de bodemopbouw en waterstanden, bijvoorbeeld via al geplaatste peilbuizen.
  2. Bepalen van de representatieve meetlocaties.
  3. Plaatsen peilbuizen en loggers voor het monitoren van de grondwaterstand.
  4. Analyseren van de meetresultaten.
  5. Verwerken van de meetresultaten in een rapportage.
  6. Geohydrologisch advies, bestaande uit bouwput- of bemalingsadvies, of een advies om grondwateroverlast tegen te gaan.

Vraag nu een offerte aan voor monitoring van de grondwaterstand

Neem contact op als u meer informatie wilt over het monitoren van een grondwaterstand, of als u geohydrologische adviezen nodig heeft.