Ecologische begeleiding

HomeMilieuEcologieEcologische begeleiding

Ecologische begeleiding bij van Dijk

Bij bouwen, renoveren of slopen is het bij Wet vereist om op een verantwoordelijke wijze met beschermde dieren en planten om te gaan.Bij van Dijk Geotechniek en Milieu werken ervaren  ecologendie weten welke maatregelen nodig zijn voor het beschermen van de voorkomende flora en fauna.  

Waarom ecologische begeleiding?

Als er beschermde planten en dieren voorkomen op de locatie waar u werkzaamheden gaat uitvoeren, moet u een ontheffing op de Wet natuurbescherming aanvragen. Die bepaalt of u de geplande activiteiten wel of niet mag uitvoeren. Als u ontheffing heeft gekregen moet voorafgaand aan de geplande (bouw)activiteiten een ecologisch werkprotocol worden opgesteld. Het doel daarvan is het benoemen van de verplichte maatregelen die uitgevoerd moeten worden ter bescherming van de dieren en planten. Zo worden de schadelijke effecten op de lokale populaties, individuen en de leefgebieden van de beschermde soorten voorkomen of verzacht. 

Wat houdt ecologische begeleiding in?

Onze deskundig ecoloog geeft u op locatie aanwijzingen over het ecologisch verantwoord realiseren van onder meer:  

  • Mitigerende maatregelen, hiermee voorkomt u de negatieve effecten tijdens de bouwactiviteiten; 
  • Het (ecologisch verantwoord) ontoegankelijk maken van een beschermde verblijf- en/of nestplaats;
  • Het uitvoeren van controlerondes. 

Aantoonbaar werken volgens het werkprotocol

Er dient aantoonbaar te worden gewerkt volgens het werkprotocol. Dit betekent in de praktijk dat er een logboek bijgehouden moet worden waarin de uitvoering van alle handelingen ten behoeve van de te nemen maatregelen worden beschreven. Daarnaast dient het werkprotocol invulling te geven aan de zorgplicht zoals deze door de Wet natuurbescherming wordt opgelegd aan de initiatiefnemer. Het ecologisch werkprotocol moet vóór aanvang van het project zijn goedgekeurd door het bevoegd gezagen altijd op locatie aanwezig te zijn

Bescherming ecologische waarden

Door het uitvoeren van de in het werkprotocol beschreven maatregelen wordt op zorgvuldige wijze rekening gehouden met de aanwezige beschermde ecologische waarden in relatie tot de geplande herontwikkeling. De initiatiefnemer blijft  verantwoordelijk voor een juiste  uitvoering en hetjuiste handelen zoals is beschreven in dit werkprotocol.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we even telefonisch contact met u op.