Stikstofwaarde berekenen

HomeMilieuEcologieStikstofdepositieberekening

Stikstofdepositieonderzoek

In Europa bestaat een netwerk van beschermde natuurgebieden, de zogenoemde Natura-2000 gebieden. In deze gebieden leven dieren en planten die beschermd moeten worden. Al jarenvindt in die Natura-2000 een tegrote hoeveelheid neerslag plaats van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Die stoffen komen vanuit de lucht op de grond terecht, ook wel stikstofdepositie genoemd. Dat is ontzettend schadelijk voordiverse streng beschermdeflora en fauna.Daarom heeft de overheid met de Wet natuurbescherming maatregelen genomen. Gaat u stikstof emitterendewerkzaamheden uitvoeren in de buurt van een Natura-2000 gebied, zoals slopen of bouwen? Dan bent u verplicht de verwachte stikstofuitstootte berekenen. We helpen u daar graag bij door middel van een stikstofdepositieonderzoek.  

Nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn). In deze nieuwe wet is vastgelegd dat in 2025 minimaal 40% van de beschermde Natura-2000 gebieden een gezond stikstofniveau moet hebben. In 2035 moet dat minimaal 74% zijn. Verder is in deze wet een vrijstelling voor de bouwsector opgenomen (artikel 2.7 van de Wnb). Die vrijstelling geldt alleen voor tijdelijke stikstofuitstoot tijdens de bouw, sloop en de aanleg, de zogenoemde aanlegfase.  

Wat meten we met een stikstofdepositieonderzoek? 

Bij een stikstofdepositieonderzoek meten we niet alleen de uitstoot van de werkzaamheden zelf (aanlegfase of tijdelijke fase), maar ook van de verwachte stikstofuitstoot in de toekomst (permanente fase). Als een locatie in de toekomst bijvoorbeeld meer mensen aantrekt, kan er ook sprake zijn van een permanente toename van stikstofemissie (en daarmee depositie).

Hoe werkt een stikstofdepositieonderzoek?

  • De berekening van de hoeveelheid stikstofdepotisie voeren we uit met behulp van de AERIUS-calculator. Bij dit rekeninstrument voeren we alle bronnen in die bij en na de realisatie van uw project stikstof uitstoten naar de omgeving. Denk o.a. aan bouwverkeer, graafmachines en bouwkranen, maar ook aan rookgasuitstoot en toekomstig woon- en werkverkeer.  
  • De AERIUS-calculatorberekent onder andere de te verwachten depositie van stikstof op diverse habitattypen in de nabij gelegen Natura 2000-gebiedenen de stikstofbijdrage van de ingevoerde bronnen. 
  • Afhankelijk van de uitkomsten van deze berekening kan worden geconcludeerd dat géén sprake is van negatieve stikstofeffecten (bij een uitkomst van 0,00 mol N/ha/jr) of is een nadere analyse van de gevolgen voor de natuur noodzakelijk (bij uitkomsten boven de 0,00 mol N/ha/jr).  

Vergunningsplicht

 Wanneer de verwachtte toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in de nabij gelegen Natura 2000-gebieden is gekwantificeerd, kan worden bepaald of sprake kan zijn van een vergunningsplicht. Zo ja, dan kan de berekening worden gebruik om een vergunning te verkrijgen. 

Voor de aanlegfase in de bouwsector is geen vergunning meer nodig wanneer u beroep doet op de partiële vrijstelling. Wel brengt het bij een project met een langlopende aanlegfase of projecten waarbij een vergunning nodig is voor de gebruiksfase risico’s met zich mee als u een beroep doet op  deze vrijstelling (ivm juridische houdbaarheid). Dat geldt ook voor Natura-2000 gebieden die aan de grens van Nederland liggen. Daarom adviseren wij om in die gevallen alsnog een stikstofberekening te latenuitvoeren voor de aanlegfase.  

 

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Vul het onderstaande formulier in en u ontvangt binnen één werkdag een prijsvoorstel. Mochten wij nog meer informatie nodig hebben, dan nemen we even telefonisch contact met u op.