Overzicht bodemonderzoeken: welke soorten grondonderzoek voeren wij uit?

HomeKennisbankOverzicht bodemonderzoeken: welke soorten grondonderzoek voeren wij uit?

Van Dijk biedt als geotechnisch en milieukundig adviesbureau meerdere typen bodemonderzoek of ook wel grondonderzoek aan. Elk soort onderzoek heeft zijn eigen toepassing en toegevoegde waarde in de dagelijkse praktijk. Een overzicht van de verschillende typen bodemonderzoek die we bij Van Dijk uitvoeren, en wanneer u welk bodemonderzoek kiest.

Bodemonderzoek bouwgrond (grondmechanisch)

Een grondmechanisch onderzoek voeren wij uit om de draagkracht van de bodem te bepalen. Bijvoorbeeld voor nieuwbouw, het realiseren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, of voor het onderhoud van bestaande infrastructuur. Tijdens het veldonderzoek en eventueel aansluitend laboratoriumonderzoek kijken we naar de bodemtypen die op de bouwlocatie voorkomen. We onderzoeken door middel van sonderingen waar de dragende zandlaag zich bevindt en op welke diepte de heipalen geslagen moeten worden. Daar kan de constructeur weer mee verder.

Milieukundig bodemonderzoek

Het milieukundig onderzoek is verplicht wanneer u wilt gaan bouwen. Tijdens dit onderzoek leggen we de verontreinigingstoestand (of er sprake is van vervuiling of niet) van de bodem ter plaatse vast (milieukundig bodemonderzoek volgens de NEN 5740, ook wel ‘verkennend bodemonderzoek’). Een milieukundige bodemonderzoek bestaat uit:

  • Een historisch vooronderzoek, waarbij we kijken hoe de locatie in het verleden is gebruikt en welke bodembedreigende activiteiten er zijn uitgevoerd.
  • Veldwerk, waarbij we door middel van grondboringen metingen doen aan de bodem. 

Aanvullend na milieukundig bodemonderzoek: AP04-onderzoek

Wilt u een kelder gaan bouwen, of heeft u een andere reden dat er veel grond moet worden afgevoerd van de bouwlocatie? Om de afgegraven grond een bestemming te kunnen geven, moet u in navolging van het milieukundige bodemonderzoek altijd een AP04-onderzoek (partijkeuring) laten uitvoeren. Bekijk voor meer informatie hierover ook onze FAQ-pagina.

Waterbodemonderzoek

Het waterbodemonderzoek is een specialistisch onderzoek naar de samenstelling van slib in oppervlaktewater. Hoopt er te veel slib in een water, zoals bij een strand, jachthaven of sloot, dan moet er gebaggerd worden. Voordat dit mogelijk is, moet er worden bepaald wat er vervolgens gebeurt met dat slib; wordt het hergebruikt of afgevoerd. Dat hangt af van de kwaliteit van het slib: is dit goed dan wordt het hergebruikt, wordt het afgekeurd, dan moet het naar een slibdepot. Tijdens een waterbodemonderzoek nemen we monsters af en bepalen zo de samenstelling, dikte en opbouw van de sliblaag en de onderliggende waterbodem. De uitslag van dit onderzoek neemt u mee in vergunningen of meldingen van activiteiten in de waterbodem, zoals het voorgenoemde baggeren.

Archeologisch bodemonderzoek

Cultureel erfgoed moet goed bewaard worden. Een archeologisch bodemonderzoek is daarom bij nieuwbouw of projectontwikkeling vaak verplicht. Als bovendien uit eerdere archeologische vondsten in de omgeving te herleiden is dat de bouwlocatie potentieel archeologische waarde heeft, is hier extra reden voor. Van Dijk verzorgt samen met een vaste partner de archeologische bodemonderzoeken. Hier komt een advies uit over wat te doen als er archeologische elementen worden gevonden tijdens de bouw. Neemt u het archeologisch bodemonderzoek via ons af, dan kunt u dit eenvoudig combineren met een milieukundig bodemonderzoek. Hierbij worden vaak dezelfde technieken gebruikt; dat is prijstechnisch én planning technisch interessant voor u.

Van Dijk: ervaren partner in bodemonderzoek

Van Dijk Geo- en Milieutechniek is met meer dan 40 jaar ervaring één van de meest betrouwbare en kundige partijen voor bodemonderzoek. Wat u ook voor grondonderzoek zoekt, wij verzorgen het graag voor u. Neem contact met ons op!