Bodemonderzoek water

Omgevingswet 2022: wat zijn de consequenties voor uw bouwprojecten?

HomeNieuwsOmgevingswet 2022: wat zijn de consequenties voor uw bouwprojecten?

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Een transitie die u als particulier, architect of constructeur hoe dan ook raakt. Onder andere de Wet natuurbescherming (Wnb) gaat hierin op en de manier van vergunningen aanvragen verandert. Dit geldt voor alle bouwactiviteiten. 
Nog niet alle wetgeving voor de Omgevingswet is ingevuld. Maar wat weten we al wél over de consequenties voor bouwprojecten? En voor aanvragen voor bijvoorbeeld een Quickscan Wet natuurbescherming? We zetten het hier voor u uiteen.

De Omgevingswet en Wet natuurbescherming: flora en fauna-activiteiten

De Wet natuurbescherming gaat op in de Omgevingswet. Dit heeft gevolgen voor uw vergunningsaanvraag. Hebben wij tijdens een ecologisch onderzoek beschermde soorten gevonden op uw beoogde activiteitenterrein? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor een flora- en fauna-activiteit. Dit gaat gepaard met iets andere regels dan voorheen. Als het goed is pakt dit positief uit, want de beslistermijn is verkort van 13 naar 8 weken. De termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken, in plaats van met 7 weken.

Wat verandert er met de Omgevingswet verder voor de bouw?

Met name op het gebied van vergunningen wijzigen er zaken bij de nieuwe Omgevingswet. Maar ook de beoordeling van bouwwerken komt anders te liggen. We zetten hier de algemene gevolgen voor de bouw op een rij.

1. ‘De knip’ en 3 categorieën vergunningsplicht

Met de nieuwe Omgevingswet zijn er 3 categorieën bouwwerken:

  1. Meldingsplichtig;
  2. Vergunningsplichtig;
  3. Meldings- en vergunningsvrij.

Bouwen wordt in de Omgevingswet 2022 gescheiden tussen een technisch deel en een ruimtelijk deel (‘de knip’). Het ruimtelijke deel is vastgelegd in het omgevingsplan. Tenzij hiervan wordt afgeweken, is een vergunning dus niet nodig voor de ‘technische’ bouwactiviteit.
In de meeste gevallen zal bij bouwwerken een meldingsplicht volstaan. Voorbeelden van bouwwerken die nog wél vergunningsplichtig zijn, zijn kantoren of zorginstellingen.

2. Dakkappellen vergunningsvrij bouwen

Een voorbeeld van een vergunningsvrije én meldingsvrije bouwactiviteit is het plaatsen van dakkappellen. Dakkapellen met bijbehorende bouwwerken tot maximaal 5 meter, mogen zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het bouwwerk vergunningsvrij gebouwd worden. Wel moet u hierbij natuurlijk voldoen aan de regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

3. Wet kwaliteitsborging

Onder de nieuwe Omgevingswet toetst in plaats van de gemeente, een kwaliteitsborger de bouwtechnische eisen van een bouwwerk. Deze borging is essentieel: als het dossier met alle benodigde verklaringen en gegevens incompleet is, dan kan het bevoegd gezag (meestal de gemeente) ingebruikname van het bouwwerk weigeren. De kwaliteitsborger voert 3 controles uit:

  • Eerst voorafgaand aan de bouw. De risicobeoordeling wordt toegevoegd aan de melding;
  • Tijdens de bouw toetst de kwaliteitsborger nogmaals of het bouwwerk voldoet aan de eisen uit de Bbl.
  • Na de bouw geeft de kwaliteitsborger een verklaring af als het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

De wetgeving voor de kwaliteitsborger wordt in fases ingevoerd. In eerste instantie geldt deze regel alleen voor o.a. woningen (gevolgklasse 1), daarna wordt deze wetgeving uitgebreid naar gevolgklasse 2, en dan naar 3. De Wet kwaliteitsborging moet deels nog ingevuld worden.

Gevolgen voor onze werkzaamheden

Bij Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V. blijven we altijd actief op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Onderdeel daarvan zijn de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor onze activiteiten. Wat deze precies zijn, is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Als dit concreter wordt, houden we u hiervan graag op de hoogte door middel van ons blog.

NB. Wilt u meer weten over de Omgevingswet en hoe die eruit gaat zien? U blijft op de hoogte op de website 'aan de slag met de Omgevingswet' van de Rijksoverheid.