Een partijkeuring (AP04) met… Vincent Dorresteijn

HomeKennisbankEen partijkeuring (AP04) met… Vincent Dorresteijn

Wanneer het de bedoeling is om grond, baggerspecie of bouwstoffen te hergebruiken, moet dat sinds 1 juli 2008 gemeld worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Daarnaast moet er ook een partijkeuring gedaan worden, de zogenaamde AP04-keuring. Dit met als doel om de bodem in Nederland zo schoon mogelijk te houden. De partijkeuring wordt uitgevoerd conform BRL SIKB 1000 procescertificaat "monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie".

Vincent Dorresteijn voert namens Van Dijk geo- en milieutechniek vaker een AP04-keuring uit op locatie of in depot. Vandaag gaan we met Vincent op stap naar een partijkeuring in Volendam.

De te onderzoeken grond

De grond die in Volendam vrijgekomen is en onderzocht moet worden door ons is afkomstig uit de herinrichting van het plangebied Zeestraat/Europaplein. Bij deze herinrichting is een waterelement aangelegd. De grond is na het uitgraven in depot gezet op een terrein van de Gemeente Edam-Volendam. Enkele informatie die we nu al weten over de te onderzoeken grond:

  • Circa 190m3 groot
  • Dichtheid van 1,65 kg/m3
  • Omvang van 315 ton

Nu is het aan ons de taak om de hergebruikmogelijkheden te bepalen van de grond. Bij de partijkeuring wordt de grond op basis van de onderzoeksresultaten ingedeeld in een van de onderstaande categorieën:

  • Multifunctioneel toepasbaar (schone grond)
  • Klasse wonen (licht verontreinigde grond)
  • Klasse industrie (licht verontreinigde grond)
  • Niet toepasbaar (sterk verontreinigde grond)

Stap 1: Vooronderzoek

Voordat we naar de locatie in Volendam zijn afgereisd, hebben we al het nodige historische vooronderzoek gedaan van de locatie waar de grond vandaan komt. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar wat voor gebouwen op deze grond hebben gestaan in het verleden. Door dit vooronderzoek te doen, kunnen we een realistisch beeld scheppen van de te onderzoeken grond en hebben we een boorplan gemaakt.

Stap 2: Boringen uitvoeren en monsters nemen

Op basis van het boorplan heeft Vincent vervolgens vandaag in totaal 24 boringen verricht in de partij met grond. Deze boringen zijn vanaf de bovenkant van de grond tot aan het grondoppervlak gedaan. Per boring is per laagdikte van maximaal 0,5 m één greep van minimaal 0,18 kg genomen en zijn er twee mengmonsters (code P1.A en P1.B) samengesteld van circa 10,0 kg per mengmonster. De partij met grond is systematisch bemonsterd conform monsternemingsprotocol voor schone grond.

Wij zijn klaar in Volendam met de AP04-keuring. De monsters die we vandaag hebben genomen, gaan naar het laboratorium om onderzocht te worden.

Stap 3: De resultaten van de AP04-keuring

Het laboratorium heeft de monsters onderzocht die we in Volendam hebben genomen en is tot de conclusie gekomen dat de partij met grond in aanmerking komt om hergebruikt te worden als industriegrond. De Gemeente Edam-Volendam heeft de partij met grond inmiddels afgevoerd naar een erkende verwerker.