Wat is een funderingsadvies?

HomeFAQWat is een funderingsadvies?

Wat is een funderingsadvies?

In een funderingsadvies wordt bepaald hoe een nieuwe bouwwerk, zoals een woning, bedrijfspand of kelder, het beste kan worden gefundeerd. Bij het opstellen van een funderingsadvies wordt hiertoe het geotechnisch draagvermogen van de ondergrond berekend, conform de NEN9997-1:2017 (EuroCode 7). Deze berekeningen worden opgesteld aan de hand van de resultaten van een geotechnisch bodemonderzoek (sonderingen en boringen). Zowel het geotechnisch onderzoek als het funderingsadvies zijn vereist voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

Bij welke projecten wordt een funderingsadvies afgegeven?

Een funderingsadvies kan worden opgesteld voor nieuwbouwprojecten, funderingsherstel, of een herberekening van de bestaande fundering. Tevens wordt het advies afgestemd op de lokale omstandigheden. In overleg met de constructeur wordt aan de hand van de berekende funderingsdrukken (fundering op staal) of paalbelastingen (fundering op palen) bepaald wat voor fundering het beste kan worden toegepast. 

Wat staat er in een funderingsadvies?

Het funderingsadvies is een rapport waarin meetgegevens en berekeningen staan naar aanleiding van het bodemonderzoek, met daarbij diverse gegevens en aanbevelingen:
-    De draagkracht van de bodem, als voldaan wordt aan de van toepassing zijnde NEN-normen;
-    De hieruit volgende mogelijkheden voor het type fundering onder het project, bijvoorbeeld een fundering op staal of op beton;
-    Op welke manier de fundering het beste zijn structuur kan verkrijgen, bijvoorbeeld met betonstroken of betonelementen;
-    Als een grondverbetering nodig is: welke verstevigende grondsoorten (bv. verdicht zand) het beste kunnen worden gebruikt en in welke gelaagdheid en diepte deze het best kunnen worden aangebracht;
-    Eventuele verwachte zakkingen of zettingsverschillen;
-    Toegestane vervormingen of rotaties volgens de geldende criteria;
-    De beddingconstante die kan worden aangehouden bij de bouw.

Welke onderzoeken voeren wij uit om tot een funderingsadvies te komen?

Om te komen tot een gedegen funderingsadvies, zijn als onderdeel van een geotechnisch onderzoek grondboringen essentieel. Bij Van Dijk voeren we diverse typen grondboringen uit, zoals oppervlakteboringen, pulsboringen en steekboringen. De monsters die zijn verzameld tijdens de boringen worden vervolgens opgestuurd naar het laboratorium ter analyse. We hebben dan zowel kwalitatieve gegevens over de bodem (bodemsamenstelling qua grondsoorten) als kwantitatieve (diepte van de bodemlagen). Naast dit grondonderzoek wordt ook de grondwaterstand gemeten. Aan de hand van de uitslag van het geheel aan bodemonderzoeken schrijven wij een rapportage, waarin wij adviseren over hoe de fundering onder het project het best kan worden aangebracht: het funderingsadvies.

Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze projectleiders van de afdeling geotechniek.